Chetvertynsky. See Sviatopolk-Chetvertynsky.


Encyclopedia of Ukraine