Donetsk Polytechnical Institute [Донецький політехнічний інститут; Donetskyi politekhnichnyi instytut]. See Donetsk National Technical University.


Encyclopedia of Ukraine