Ellansky, Vasyl. See Blakytny, Vasyl.


Encyclopedia of Ukraine