Kakhivka Hydroelectric Station. See Kakhovka Hydroelectric Station.


Encyclopedia of Ukraine