Kalmius River. See Kalmiius River.


Encyclopedia of Ukraine