Khvastiv [Хвастів; Xvastiv]. See Fastiv.


Encyclopedia of Ukraine