Komunistychna osvita [«Комуністична освіта»; #Communist #Education]. See Shliakh osvity; Radians’ka shkola.


Encyclopedia of Ukraine