Kyiv Institute of Civil Aviation Engineers (Київський інститут інженерів цивільної авіяції; Kyivskyi instytut inzheneriv tsyvilnoi aviiatsii). See National Aviation University.


Encyclopedia of Ukraine