Kyiv Institute of the National Economy (Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка; Kyivskyi instytut narodnoho hospodarstva im. D. Korotchenka). See Kyiv National Economic University.


Encyclopedia of Ukraine