Maksymovych-Ambodyk, Nestor [Максимович-Амбодик, Нестор]. See Nestor Ambodyk-Maksymovych.


Encyclopedia of Ukraine