Narizhny, Vasyl. See Vasilii Narezhny.


Encyclopedia of Ukraine