Ostrogozhsk [Острогожск]. See Ostrohozke.


Encyclopedia of Ukraine