Plyushch, Leonid. See Leonid Pliushch.


Encyclopedia of Ukraine