Sherekh, Yurii. See George Yurii Shevelov.


Encyclopedia of Ukraine