Slipyj, Josyf. See Yosyf Slipy.


Encyclopedia of Ukraine