Sofroniv-Levytsky, Vasyl. See Vasyl Levytsky-Sofroniv.


Encyclopedia of Ukraine