Teatralne mystetstvo. See Teatral’ne mystetstvo.


Encyclopedia of Ukraine