Tymoshenko, Volodymyr. See Vladimir Timoshenko.


Encyclopedia of Ukraine