Uchytelske slovo. See Uchytel’s’ke slovo.


Encyclopedia of Ukraine