Voronezh. See Voronezh region.


Encyclopedia of Ukraine