Zherela do istorii Ukrainy-Rusy. See Zherela do istoriï Ukraïny-Rusy.


Encyclopedia of Ukraine