<<<

Taras Shevchenko: The Baigush (1853); sepia on paper.

Image -- Taras Shevchenko: The Baigush (1853); sepia on paper.

Image - Go To Top Of Page