<<<

Taras Shevchenko: Kazak on a Horse (1849); watercolour.

Image -- Taras Shevchenko: Kazak on a Horse (1849); watercolour.

Image - Go To Top Of Page