Nizhyn State Pedagogical University

Nizhyn State Pedagogical University (Ніженський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя; Nizhenskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. M.V. Hoholia). See Nizhyn State University.This subject is not referenced in any other entries in the Internet Encyclopedia of Ukraine.