Tymoshenko, Volodymyr

Tymoshenko, Volodymyr. See Vladimir Timoshenko.This subject is not referenced in any other entries in the Internet Encyclopedia of Ukraine.