Zhytomyr Ukrainian Music and Drama Theater

Zhytomyr Ukrainian Music and Drama Theater [Житомирський український музично-драматичний театр ім. І. Кочерги; Zhytomyrskyi ukrainskyi muzychno-dramatychnyi teatr im. I. Kocherhy]. See Zhytomyr Academic Ukrainian Music and Drama Theater.This subject is not referenced in any other entries in the Internet Encyclopedia of Ukraine.