<<<    ^^^   >>>

The first General Secretariat of the Central Rada (1917). Sitting, from left: Steshenko, Baranovsky, Vynnychenko, Yefremov, Petliura. Standing: Khrystiuk, Stasiuk, Martos.

Image -- The first General Secretariat of the Central Rada (1917). Sitting, from left: Steshenko, Baranovsky, Vynnychenko, Yefremov, Petliura. Standing: Khrystiuk, Stasiuk, Martos.

Image - Go To Top Of Page