<<<    ^^^   >>>

Hart members (1924). Sitting (l-r): V. Sosiura, V. Blakytny, V. Polishchuk, M. Yohansen. Standing (l-r): M. Khvylovy, V. Koriak, V. Radysh.

Image -- Hart members (1924). Sitting (l-r): V. Sosiura, V. Blakytny, V. Polishchuk, M. Yohansen. Standing (l-r): M. Khvylovy, V. Koriak, V. Radysh.

Image - Go To Top Of Page