<<<    ^^^   >>>

Monument to Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny in Khotyn (Khmelnytsky oblast).

Image -- Monument to Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny in Khotyn (Khmelnytsky oblast).

Image - Go To Top Of Page