<<<    ^^^   >>>

The members of MARS (Lanka): from left: B. Antonenko-Davydovych, H. Kosynka, M. Halych, Ye. Pluzhnyk, V. Pidmohylny, T. Osmachka.

Image -- The members of MARS (Lanka): from left: B. Antonenko-Davydovych, H. Kosynka, M. Halych, Ye. Pluzhnyk, V. Pidmohylny, T. Osmachka.

Image - Go To Top Of Page