<<<    ^^^   >>>

The Neoclassicists: sitting (f-l): Mykola Zerov, Mykhailo Mohyliansky, Viktor Petrov; standing (l-r): Mykhailo Drai-Khmara, Pavlo Fylypovych.

Image -- The Neoclassicists: sitting (f-l): Mykola Zerov, Mykhailo Mohyliansky, Viktor Petrov; standing (l-r): Mykhailo Drai-Khmara, Pavlo Fylypovych.

Image - Go To Top Of Page