<<<    ^^^   >>>

Olyka: The Orthodox Church of Presentation at the Temple (1784).

Image -- Olyka: The Orthodox Church of Presentation at the Temple (1784).

Image - Go To Top Of Page