<<<    ^^^   >>>

The Senate of the Lviv (Underground) Ukrainian University: sitting (l-r): M. Korduba, M. Panchyshyn, V. Shchurat, I. Kurovets, Maksym Levytsky; standing (l-r): I. Rakovsky, V. Verhanovsky, R. Kovshevych, M. Muzyka, M. Vakhnianyn.

Image -- The Senate of the Lviv (Underground) Ukrainian University: sitting (l-r): M. Korduba, M. Panchyshyn, V. Shchurat, I. Kurovets, Maksym Levytsky; standing (l-r): I. Rakovsky, V. Verhanovsky, R. Kovshevych, M. Muzyka, M. Vakhnianyn.

Image - Go To Top Of Page