<<<    ^^^   >>>

Members of the supreme council of the Silskyi Hospodar in 1900. Sitting: Y. Folys, T. Dutkevych, Ye. Olesnytsky, I. Kyveliuk, S. Onyshkevych; standing: O. Harasevych, H. Tershakovets, K. Kakhnykevych, M. Kotsiuba, A. Korelia, H. Velychko, A. Zhuk.

Image -- Members of the supreme council of the Silskyi Hospodar in 1900. Sitting: Y. Folys, T. Dutkevych, Ye. Olesnytsky, I. Kyveliuk, S. Onyshkevych; standing: O. Harasevych, H. Tershakovets, K. Kakhnykevych, M. Kotsiuba, A. Korelia, H. Velychko, A. Zhuk.

Image - Go To Top Of Page