<<<

Skole: Iconostasis in Saint Panteleimon Church (17th century).

Image -- Skole: Iconostasis in Saint Panteleimon Church (17th century).

Image - Go To Top Of Page