<<<    ^^^   >>>

Handwritten original of Volodymyr Sosiura's poem Time dedicated to Mykola Khvylovy.

Image -- Handwritten original of Volodymyr Sosiura's poem Time dedicated to Mykola Khvylovy.

Image - Go To Top Of Page