Narizhny, Vasyl

Narizhny, Vasyl. See Vasilii Narezhny.This subject is not referenced in any other entries in the Internet Encyclopedia of Ukraine.