a { text-decoration: none !important; text-align: right; } Kholodny, Petro, Xolodnyj, Internet Encyclopedia of Ukraine, Entsyklopediia Ukrainoznavstva, Інтернетова Енциклопедія України (ІЕУ), Ukraine, Ukraina, Україна"> Petro Kholodny: Stained glass windows in Dormition Church in Mrazhnytsia, Lviv oblast

<<<    ^^^   >>>

Petro Kholodny: Stained glass windows in Dormition Church in Mrazhnytsia, Lviv oblast.

Image -- Petro Kholodny: Stained glass windows in Dormition Church in Mrazhnytsia, Lviv oblast.

Image - Go To Top Of Page