<<<    ^^^   >>>

Antin Losenko: Holy Apostle Andrew (1764).

Image -- Antin Losenko: Holy Apostle Andrew (1764).

Image - Go To Top Of Page