<<<    ^^^   >>>

The Chernihiv zmiiovyk medallion (presumably belonging to Prince Volodymyr Monomakh).

Image -- The Chernihiv zmiiovyk medallion (presumably belonging to Prince Volodymyr Monomakh).

Image - Go To Top Of Page